A A A

Historia prac konserwatorskich

Konserwacja i badania zespołu zamkowego - kalendarium

1913 – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości tworzy „komisję do ratowania Kazimierza” kierowaną przez ks. Stanisława Szepietowskiego – komisja obejmuje patronatem i opieką ruiny zespołu zamkowego: ogradza je, „czyni niezbędny remont”, wieżę strażniczą przykrywa dachem, a w jej wnętrzu buduje drewniane stropy i schody. Wykonane zostają pierwsze szkice inwentaryzacyjne zamku i wieży strażniczej;

1937 – uporządkowanie wejścia do zamku i wieży strażniczej – budowa schodów zewnętrznych ułatwiających dostęp do obiektów;

1947-1948 – ogrodzenie góry zamkowej, prace dekarskie, blacharskie i stolarskie przy wieży strażniczej;

1947 -1957 – działalność Karola Sicińskiego, delegata Rządu ds. odbudowy i konserwacji Kazimierza: inwentaryzacja architektoniczna zamku, zabezpieczenie jego ruin: odgruzowanie i uporządkowanie dziedzińca, odbudowa kurtyny północnej z bramą, podwyższenie i zabezpieczenie korony murów oraz otworów okiennych, budowa skarp zewnętrznych wspierających mury kurtynowe – prace te zahamowały destrukcję obiektu, choć niektóre z nich nadały niektórym elementom charakter ahistoryczny;

1957
– remont korony murów wieży strażniczej;

1958 – pieczę nad zespołem zamkowym obejmuje kazimierskie Koło, na następnie Oddział PTTK: wykonany zostaje remont drewnianych schodów wewnątrz i na zewnątrz wieży strażniczej – obiekt ten zostaje udostępniony dla turystów;

1964 – PTTK zabiega o fundusze na remont korony murów i wieży południowej zamku, planując utworzenie tam swojej siedziby i „letniej widowni”;

1965 – Politechnika Wrocławska wykonuje inwentaryzację architektoniczną przyziemia i pierwszej kondygnacji zamku;

1968 – na Politechnice Wrocławskiej powstaje praca dyplomowa L. Daniło określająca niezbędne prace konserwatorskie zamku i możliwości jego zagospodarowania;

1971 – Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska – PP PKZ o/ Lublin opracowuje studium naukowo-historyczne zespołu zamkowego;

1971 – sondażowe badania archeologiczne zamku Andrzeja Kutyłowskiego – wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych, przeprowadzone w obrębie dziedzińca zamku i przekopy na południowym zboczu wzgórza zamkowego;

1973 – z inicjatywy konserwatora okręgowego Jerzego Żurawskiego powstaje „Program badań architektoniczno-archeologicznych ruin zamku i baszty w Kazimierzu” autorstwa Tadeusza Augustynka, Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej i Andrzeja Hunicza;

1973 – inwentaryzacja architektoniczna zamku i wieży strażniczej opracowana przez Tadeusza Augustynka – TOnZ o/Kazimierz ;

1973-1974 – badania archeologiczne zamku Marii Supryn – PP PKZ o/Lublin, w obrębie dziedzińca, murów kurtynowych, przedbramia i przekopy potwierdzające budowę obiektu na połowę XIV wieku – z powodu bardzo złego stanu murów zrezygnowano z badań wykopaliskowych w obrębie skrzydła mieszkalnego;

1975 – badania architektoniczne zamku Henryka Siudera – PP PKZ o/Warszawa, obejmujące analizę stratygraficzną dostępnych murów – stan techniczny budowli uniemożliwił odgruzowywanie i zbadanie kondygnacji piwnicznych;

1974-1981 – kompleksowe prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne zamku prowadzone zgodnie z doktryną „trwałej ruiny”, koordynowane przez Jerzego Żurawskiego – okręgowego konserwatora zabytków: przebudowa i zabezpieczenie korony murów, częściowa odbudowa murów kurtynowych, rekonstrukcje otworów okiennych, odbudowanie Wieży Zachodniej do poziomu tarasu widokowego;

1983 – inwentaryzację fotogrametryczną ruin zamku wykonuje PP PKZ o/Warszawa

1999 – opracowanie przez Pawła Lisa – TOnZ o/Kazimierz, propozycji docelowego zagospodarowania zespołu zamkowego;

2009 – opracowanie przez arch. Piotra Stępnia (Zamek Królewski na Wawelu), ramowego programu konserwatorsko-użytkowego oraz programu funkcjonalno-użytkowego I etapu rewaloryzacji i zagospodarowania zespołu zamkowego;

2009
– pozyskanie przez Gminę Kazimierz Dolny dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rewaloryzacja i zagospodarowanie zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2009 – opracowanie przez zespół: prof. Maria Brykowska, Maria Supryn, Paweł Lis, Wojciech Wółkowski, Przemysław Woźniakowski programu badań archeologicznych i badań architektonicznych zespołu zamkowego;

2010-2011 – realizacja badań archeologicznych zespołu zamkowego przez Edmunda Mitrusa – Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Lublin, oraz badań architektonicznych przez Marię Brykowską, Roberta Kunkla i Wojciecha Wółkowskiego – Politechnika Warszawska. Do najcenniejszych odkryć zaliczyć należy ustalenie pierwszej fazy budowy w połowie XIV wieku zamku gotyckiego oraz jego kolejnych przemian – zarówno systemu obronnego, jak i budowli rezydencjonalnej, a także znaczące wzbogacenie dotychczasowej wiedzę o zamku – np. odkrycie nieznanych piwnic i faz budowy;

2010-2014
 – kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe zamku i wieży strażniczej realizowane przez firmę RENOVA Sp.z o.o. wg projektu rewaloryzacji i zagospodarowania opracowanego przez Pracownię Rewaloryzacji Architektury „NOWY ZAMEK” z Warszawy.

Historia prac konserwatorskich

realizacja: alfaweb, oprogramowanie: hydraportal